TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Taidekeskus Salmelan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 20.11.2021.

Taidekeskus Salmelan asiakasrekisteri

1 Rekisterinpitäjä
Taidekeskus Salmela
Näkkimistöntie 1, 47900 Vuohijärvi
puh. 050 3388 114
info@taidekeskussalmela.fi
www.taidekeskussalmela.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Alvar Huhtanen
puh. 050 3388 114
info@taidekeskussalmela.fi

3 Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaavan yhteystiedot saatavissa Taidekeskus Salmelan toimistolta, p. 050 3388 114

4 Rekisterin nimi
Taidekeskus Salmelan asiakasrekisteri.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään Taidekeskus Salmelan asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, Taidekeskus Salmelan markkinointitarkoituksiin (markkinointirekisteri) sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

7 Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää myös Taidekeskus Salmelan markkinointirekisteriin. Taidekeskus Salmela luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Taidekeskus Salmelaa toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Taidekeskus Salmelaa luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Taidekeskus Salmelan hallussa olevasta tietokannasta.

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto asiakasrekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Taidekeskus Salmela poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan virhevastuiden hoitamiseksi.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 24.5.2018

Scroll to Top